Domáca stránka televízie Trencín
kontakty      napíšte nám
RelácieArchívInzerciaVýroba reklamy
Televízia Trencín na facebook  Televízia Trencín na youtube  Televízia Trencín na vimeo           

TLAČOVÉ SPRÁVY

Vyjadrenie k sporu s mestom 15.3.2012


Vážení priatelia Televízie Trenčín,

mnohí z Vás majú v živej pamäti ako Richard Rybníček po voľbách v televíznej relácii dňa 2.decembra 2010 rozprával o tom, ako bude zmluvu medzi prevádzkovateľom TV Trenčín a Mestom Trenčín plniť (v archíve máme záznam).
Následne ju 1.4.2011 "vypovedal" k termínu 1.8.2011. Dovtedy sme vyrobili a odvysielali podľa platnej zmluvy (lebo neplatnú zmluvu sa nedá vypovedať) celkom 729 televíznych relácií, ktoré Mesto Trenčín nezaplatilo!!!Pritom desať rokov a sedem mesiacov sme vyrábali za najnižšie jednotkové ceny zo všetkých regionálnych televízií v krajských mestách na Slovensku. Napriek tomu, že rástli ceny energií a PHM po celé toto obdobie, vrátane digitalizácie, boli uvedené ceny rovnaké!...

Už v Zmluve o budúcej zmluve, kapitole II. Predmet záväzku zmluvné strany podpísali, že podpíšu zmluvu o spolupráci alebo inak pomenovanú zmluvu, ktorej predmetom budú najmä:
a) podmienky pri zabezpečovaní prevádzky a vysielania TVT;
b) úprava vzťahov medzi zmluvnými stranami pri zabezpečovaní úhrad za služby a vysielanie TVT;

Ďalej v kapitole V. Osobitné dojednania tej istej zmluvy sa uvádza, že riadnu zmluvu uzavrú zmluvné strany po schválení finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Trenčín. Čo sa aj stalo...
Následne dňa 28.6.2001 MsZ v Trenčíne túto klauzulu schválilo v bode 12. Správy o plnení Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Slovakiou okolo sveta s.r.o. (prevádzkovateľom televízie) hlasovaním po predložení komplexného materiálu zástupcom primátora Ing. Milošom Mažárom.
Pán Mažár informoval poslancov, že bola podpísaná riadna zmluva oboma zmluvnými stranami o prevádzkovaní televízie. Následne poslanci o plnení bodu podpísania riadnej zmluvy, teda klauzuly V. diskutovali, pričom vtedajší viceprimátor Mažár podotkol, že podmienky mesta s minimálnymi úpravami boli prijaté. Následne MsZ v Trenčíne hlasovaním 25 za a 2 sa zdržali hlasovania, zobralo na vedomie Správu o plnení Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a prevádzkovateľom TV Trenčín. V hovorovej reči preložené, poslanci zahlasovali nielen za Zmluvu o budúcej zmluve, ale aj riadnu zmluvu a to dokonca dvakrát. Dokazujú to Uznesenia č. 106 z roku 2001 a Uznesenie č.32 z 21.2.2002.

V rozpore s týmito faktami, ktoré sme získali v podobe listinných dôkazov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam, je nepravdivé vyjadrenie viacerých médií o tom, že údajne riadna zmluva medzi Mestom Trenčín a prevádzkovateľom televízie "nebola" schválená MsZ v Trenčíne. Ak takéto, zjavne totálne klamlivé tvrdenie vyriekne pán Rybníček, odborníci to klasifikujú ako šírenie poplašnej správy alebo ohováranie. Ak niečo podobné vyriekne Krajský súd v Trenčíne, je to dôvod na dovolanie na Najvyšší súd SR. Tento opravný prostriedok sme samozrejme využili a kým Najvyšší súd SR nevyriekne konečný verdikt, je predčasné vytešovať sa z toho akú sme v Trenčíne vylepili facku elementárnej slušnosti a demokracii! Lož má krátke nohy! V dovolaní sa píše o tom, že rozsudok Krajského súdu v Trenčíne je nezákonný a žiadame ho zmeniť tak, že Najvyšší súd SR potvrdí rozsudok Okresného súdu v Trenčíne (ten sme vyhrali) alebo vec vráti odvolaciemu súdu na ďalšie konanie!

Ľuďom, ktorí majú záujem získať podrobnejšie informácie, radi vyhovieme, lebo nechceme našich priaznivcov unavovať niekoľko stranovou informáciou.
Ak sa ocitnete tiež v situácii, keď arogancia moci si z Vás urobí nedobrovoľného sponzora a Vy musíte platiť za mocenský teror, môže byť kauza primátorovho "šetrenia" na úkor menších a slušných pre Vás inšpirujúca! LEBO PO VOĽBÁCH TOTO KOCÚRKOVO DEFINITÍVNE KONČÍ!

Zatiaľ Vám iba v mene všetkých poctivých tvorcov TV Trenčín ďakujeme za masívnu morálnu podporu a priazeň. Veríme, že aj v Trenčíne ľudia raz prestanú voliť populistov a klamárov, ktorí "šetria" v štýle po nás potopa a pritom čítajú na omšiach Písmo sväté! V demokratickom svete stále platí: Práca odrobená, musí byť zaplatená!... Raz darmo: Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo aj v Trenčíne.

Váš


Peter Hlucháň

MÁTE NÁMET?

Napíšte nám Vaše podnety!

Televízia Trenčín vyhľadáva a spracováva všetky zaujímavosti v kraji, preto sme pre Vás zriadili nižšieuvedenú mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujeme.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček prehral ďalšie 2 spory

V týchto dňoch Krajský súd v Trenčíne potvrdil víťazstvo prevádzkovateľa Televízie Trenčín v ďalšom z NEZMYSELNÝCH sporov tentokrát o 296 tisíc eur... Rozsudok senátu bol ... viac

KONTAKTY

Buďte s nami v kontakte

Ďalej >>

1 2 [3]