Domáca stránka televízie Trencín
kontakty      napíšte nám
RelácieArchívInzerciaVýroba reklamy
Televízia Trencín na facebook  Televízia Trencín na youtube  Televízia Trencín na vimeo           

TLAČOVÉ SPRÁVY

Dovolanie na Najvyšší súd SR 18.4.2012


Vážení priatelia Televízie Trenčín,

vzhľadom na obrovský záujem o kauzu nezákonného rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 30.11.2011, o ktorom sme Vás informovali na našej webovej stránke vo forme populárnej reakcie, sme sa rozhodli doplniť predmetnú informáciu aj o odborné stanovisko. Je určené 100-vkám advokátov a sudcov, ktorí sú zároveň našimi divákmi. A tak Vám v záujme zachovania demokracie, spravodlivosti a slušnosti ponúkame aj dovolanie na Najvyšší súd SR v plnom znení, ktoré zároveň dokreslí paradoxné momenty aj absurdnosť spomínaného rozsudku.
Prosím, tu je:


Vážený súd!

Ako splnomocnená zástupkyňa žalobcu podávam proti označenému rozsudku odvolacieho súdu, ktorý z m e n i l rozsudok okresného súdu tak, že žalobu zamietol, v zákonom stanovenej lehote d o v o l a n i e, ktorého prípustnosť vyvodzujeme z ust. § 238 ods. 1 OSP a opodstatnenosť z ust. § 241 ods. 2, písm. b/ a c/ OSP, s nasledovným odôvodnením:

1. Ak odvolací súd porušil zásadu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania tým, že odoprel účastníkovi /tu žalobcovi/ možnosť prieskumu správnosti nových, prípadne z /nesprávneho/ pohľadu súdu I. stupňa dosiaľ bezvýznamných skutkových a právnych zistení, je konanie na odvolacom súde postihnuté vadou konania /tzv. inou vadou/, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci podľa § 241 ods. 2, písm. b/ OSP /porov. rozhodnutie č. 72 zo súdnej praxe č. 6/2005, ale aj celý rad rozhodnutí ÚS SR/.

2. Preto zmena názoru odvolacieho súdu na otázku /ne/platnosti Zmluvy, mala byť dôvodom kasačného rozhodnutia odvolacieho súdu tak, aby sa pre žalobcu otvorila ústavnoprávna možnosť na uplatnenie práva vyjadriť sa k zmene názoru, prípadne predložiť nové dôkazy či argumentáciu, ktoré z hľadiska dovtedajšieho pohľadu neboli relevantné. Opačný postup odvolacieho súdu porušuje zásadu dvojinštančnosti súdneho konania tak, ako sa to stalo aj v prejednávanej veci.

3. Naviac právny záver odvolacieho súdu o absolútnej neplatnosti Zmluvy, ku ktorej dospel ex officio, potvrdzuje socialistickú dogmu, že funkciou Obč. zák. nie je ochrana súkromných záujmov osôb, ale ochrana stavu, ktorému sa v minulosti hovorilo "socialistická zákonnosť", čo v súčasnej dobe nemôže obstáť.

4. Nesprávne právne posúdenie /§ 241 ods. 2, písm. c/ OSP/ veci vidíme v tom, že krajský súd:

a) svojvoľne definoval medzi n a j d ô l e ž i t e j š i e úkony mesta uzavretie zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania TV Trenčín, vzhľadom na sumy, ktoré malo uhrádzať, hoci ak by bol zisťoval rozhodné skutočnosti, tak by taký právny záver nikdy neprijal, pretože žalobca vysielal 5 programov denne 24 hodín, a to:

- Týždenník - najdrahšie vysielanie, menil program a informácie 1x týždenne,
- Telenoviny – každý deň nové informácie od Po – Pia,
- Studňa, Hodina H a Mozaika – 1x do týždňa menil informácie a ešte na v l a s t n é náklady vysielal reláciu Videotext v hodnote 600.000 Sk ročne, pričom cena za 1 min. výroby a vysielania relácie dodával v sume 38,33 EUR, oproti iným televíziam z krajských miest podstatne nižšie – tam stála výroba cca 120 EUR – pričom túto cenu ani raz nezvýšil preto, že mal dohodnutú zmluvu na 12 rokov, počas ktorých mal rozpočítané aj vstupné investície, ktoré boli niekoľko desiatok mil. Sk, ale ktoré sa mu teraz nevracajú, pretože mesto už 2 roky neplatí faktúry, v ktorých 90% fakturovanej ceny tvoria náklady;

b) arbitrárne uzavrel, že "… z obsahu spisu nevyplýva, že žalovaný prijal MsZ uznesenie o schválení zmluvy …", pretože táto skutočnosť nebola medzi účastníkmi n i k d y sporná, a ako taká sa ani nemusela dokazovať v zmysle § 120 ods. 3 a § 121 OSP;

Ak by krajský súd dal procesný priestor pre riešenie tejto otázky, boli by sme ihneď zareagovali a navrhli výsluch najinformovanejších svedkov, ktorí by potvrdili, že MsZ s inkriminovanou zmluvou súhlasilo a na základe toho mesto túto zmluvu b e z v ý h r a d n e rešpektovalo až do jari 2011, kedy sa "zorientovalo" nové vedenie mesta po komunálnych voľbách z decembra 2010 a kedy hľadalo spôsoby túto zmluvu skončiť; začalo jej v ý p o v e ď o u listom z 1.4.2011, do ktorej zahrnulo aj to, čo sa absolútne netýkalo mesta /osobnostný spor medzi fyzickou osobou a žalobcom ap./, z čoho vyplýva, že uznávalo p l a t n o s ť zmluvy.

Aj v tomto bode odvolací súd naplnil dovolací dôvod podľa §241 ods. 2, písm. b/ OSP /iná vada konania/, keď bez akéhokoľvek dokazovania došiel k vlastným skutkovým záverom, o ktoré potom oprel svojské právne závery.

c) Rovnako je svojský záver krajského súdu, že "mestské zastupiteľstvo malo s c h v á l i ť zmluvu z 19.6.2001", pretože nič také preň nevyplýva zo zákona, stačí ak o tom kladne rozhodne buď pred uzavretím zmluvy alebo po jej uzavretí /porov. aj 3 Odo 21/2002 NS SR a pod./.

d) Medzi ústavné zásady pre interpretáciu a aplikáciu prejavu vôle patrí zásada v pochybnostiach miernejšie /in dubie mitius/, zásada dobrej viery a ochrana toho, komu bol úkon určený, zásada rozumnosti a spravodlivosti, či dôvery v konanie druhej strany, príp. legitímneho očakávania z konania druhej strany, najmä ak tu vystupuje subjekt verejného práva s celým odborným právnickým zázemím, ktorý by mal dávať každej zmluve reálny, skutočný a právne nezávadný obsah tak, aby bol naplnený jej sociálny, spoločenský a hospodársky zamýšľaný zmysel.

Žalobca nijako nemohol rozpoznať, že by primátor mesta svoju právomoc prekročil, najmä keď tento stav pretrvával dlhé obdobie a prelínal sa cez funkčné obdobia viacerých primátorov či MsZ. Z posúdenia nároku preto bolo irelevantné dodatočne skúmať, či zmluva bola uzavretá v súlade či v rozpore s uznesením /vôľou/ zastupiteľstva, keď žiadne za celú dobu jej platnosti nevyvodzovalo z toho nejaké konsekvencie. Žalovaný nárok obstál rovnako z titulu /in/nominátnej zmluvy, alebo záväzku z bezdôvodného obohatenia /§451 a nasl. OZ/, či náhrady škody podľa § 42 OZ, spôsobenej neplatnosťou právneho úkonu.

e) A naostatok podľa nášho názoru k inkriminovanému úkonu, ktorým sa zabezpečovala pravidelná akvizačná činnosť mesta /ako napr. platenie koncesionárskych poplatkov, poplatkov za odber plynu, elektriny, vody ap./ vôbec nebol potrebný súhlas MsZ, lebo ide o bežné prevádzkové potreby mesta, bez ktorých sa nemôže zaobísť.

Tento záver vyplýva z gramatického, logického, systematického a najmä teleologického výkladu dotknutých zákonných ustanovení.

5. Krajský súd vôbec neakceptoval zásadu civilného procesu, že žalobca nie je povinný uplatnený nárok právne kvalifikovať, lebo táto odborná činnosť v rozhodovaní je výlučnou kompetenciou súdu v zmysle zásady "iura novit curia". Preto ak uzavrel, že zmluva je neplatná, ale na jej základe žalobca žalovanému plnil vo finančnom vyjadrení prísudku okresného súdu, mal tento rozsudok potvrdiť z dôvodu plnenia z bezdôvodného obohatenia. Ak tak neurobil, ale žalobu zamietol, v podstate rozhodol, že žalobca voči žalovanému nemá nárok na žiadne plnenie, čo je v rozpore nielen so zákonom /viď vyššie/, ale prieči sa aj elementárnej spravodlivosti, keď súdy pomáhajú tomu, kto sa nespráva podľa práva a na úkor toho subjektu, ktorý si svoje povinnosti, hoci aj na základe neplatnej zmluvy, riadne plní; takýto záver už nepotrebuje žiaden ďalší komentár a zbytočne znevažuje prácu zodpovedných sudcov.<

6. Na základe uvedených skutočností žiadame napadnutý rozsudok zmeniť tak, že najvyšší súd potvrdí rozsudok okresného súdu /i/, alebo ho zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie /ii/.

Váš


Peter Hlucháň

MÁTE NÁMET?

Napíšte nám Vaše podnety!

Televízia Trenčín vyhľadáva a spracováva všetky zaujímavosti v kraji, preto sme pre Vás zriadili nižšieuvedenú mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujeme.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček prehral ďalšie 2 spory

V týchto dňoch Krajský súd v Trenčíne potvrdil víťazstvo prevádzkovateľa Televízie Trenčín v ďalšom z NEZMYSELNÝCH sporov tentokrát o 296 tisíc eur... Rozsudok senátu bol ... viac

KONTAKTY

Buďte s nami v kontakte

Ďalej >>

1 2 [3]